Condiții de internare

CONDIȚII DE INTERNARE ÎN SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI

Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.

În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de

a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore

b )spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.

Asistența medicală în SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;

b) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;

c) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Factorii de care se ține cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:

a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;

b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;

c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;

d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.

Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor spitalului.

Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.

Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore in conditiile stabilite in normele CAS;

b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie,
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare,
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,
 • medicii de medicina muncii.

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:

 • urgenţe medico-chirurgicale
 • boli cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament,
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
 • transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire
 • transferul interspitalicesc
 • pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

ACTE NECESARE LA  INTERNARE

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau scrisoare medicală pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;
 • Buletin sau carte de identitate în termen de valabilitate;
 • Cardul de sănătate în termen de valabilitate (nu sunt valabile şi nu se acceptă carduri de sănătate cu nume, prenume şi C.N.P. greşit);
 • Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru pacienţii cărora nu le-a fost emis cardul de sănătate sau l-au refuzat din anumite motive;
 • Documente suplimentare necesar a fi prezentate pentru următoarele categorii:

Angajaţi: Adeverinţă tip (în original) de la locul de muncă din care să reiasă calitatea de asigurat şi numărul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat în ultimele 12 luni calendaristice;

Pensionari: Cuponul de pensie (pe cât posibil din ultima lună anterioară internării) (original sau xerocopie);

Coasigurat: Adeverinţă tip (în original) din care reiese calitatea de coasigurat şi că persoana în a cărei întreţinere este coasiguratul, plăteşte contribuţia datorată;

Elevi peste 18 ani şi studenţi: Adeverinţă din care reiese calitatea elev/student sau copie a carnetului de elev/student vizat la zi;

Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate: Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate.