Legislatie

Legislația care reglementează organizarea și funcționarea instituției (disponibil în format electronic) în portalul legislatie.just.ro

 • LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII
 • LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – drepturile pacientului
 • LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 • Legea 185 / 2017 asigurarea calității în sistemul de sănătate –
 • Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – 
 • Legea cadru 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 • Ordinul nr. 1226 / 2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date 
 • Ordinul nr. 1761 / 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare. 
 • Ordinul 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. 
 • Ordinul 914 / 26.07.2006 ( acualizat ) pentru aprobarea Normelor privind condițiile pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare 
 • OMS 921 _ 2006, atribuții comitet director. 
 • Ordinul MS nr 1782 / 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și de zi, actualizat ( FOCG / FSZ ) 
 • OMS 446 / 2017 metodologie evaluare și acreditare spitale. 
 • Regulament nr 679 / 27.04.2016 – protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor cu caracter personal și abrogarea Directivei 95 / 46 / CE. 
 • Ordinul SCG nr. 600 / 2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice.